Informace k broušení bruslí

Broušení bruslí bude probíhat dle dohody a časových možností pana Ivana Alky.

Cena: Kč 30,- / 1 pár, Kč 50,- nové brusle. Poplatek za broušení bude vybírán vždy předem. Chtěl bych tímto požádat všechny rodiče o spolupráci při úhradě již nabroušených bruslí vedoucímu družstva paní Ivaně Haltmarové.

Informace k registraci nových hráčů

Registrace nových hráčů: v hokejové sezoně 2017/2018 budou probíhat registrace nových dětí do ČSLH. Chtěl hych tímto požádat rodiče dětí o návštěvu lékaře za účelem vyšetření dítěte a vystavení zdravotního potvrzení, na kterém musí být uvedena věta "HRÁČ JE ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÝ HRÁT LEDNÍ HOKEJ". Potvrzení společně s fotografií pasového formátu odevzdejte trenérovi hokejové přípravky - pan Mgr. Miroslav Hornich. Po zaevidování obdrží rodiče "PŘIHLÁŠKU K REGISTRACI", na které je nutné ověřit podpisy a odevzdat opět trenérovi hokejové přípravky.